Fitch Methode

Fitch-methode

Persoonlijkheid in beeld

De Fitch Methode ​is een psychologisch en linguïstisch ordeningssysteem dat de natuurlijke gedragsstijl van mensen op schematische wijze in kaart brengt. De methode is ontwikkeld met als doel inzicht te verwerven in de krachten en kwetsbaarheden van menselijk gedrag.

Onder leiding van Henk van Harten is de Fitch Methode in 1980 in samenwerking met de Universiteit Utrecht tot stand gekomen. De toegevoegde waarde van de methode is dat gedrag vanuit drie perspectieven wordt bestudeerd:

  1. Welke eigenschappen iemand laat zien; gedrag
  2. Wat iemand belangrijk vindt; waarden
  3. Wat belangrijk is in het werk van de persoon in kwestie; functie

De methode richt zich niet op één gedragsstijl, maar probeert de gehele persoonlijkheid te schetsen. Door deze holistische benaderwijze leent het model zich uitermate geschikt voor screeningsdoeleinden: past het gedrag dat iemand vertoont bij wat de functie vraagt? Ook wordt de methode veel gebruikt voor ontwikkelingsdoeleinden: laat iemand gedrag zien waar die persoon zelf energie van krijgt?

Opbouw Fitch methode 1
Opbouw Fitch methode 2
opbouw fitch methode quadrant
Opbouw Fitch methode quadrant

Opbouw Fitch Methode

Het model verdeelt gedrag over twee dimensies. Dynamisch gedrag kan worden onderscheiden van stabiel georiënteerd gedrag. Beweging en vernieuwing staat tegenover verdieping en verbinding. Gedrag gericht op de relatie wordt onderscheiden van inhoudelijk gedrag gericht op het zelf en de taak.

Uit deze twee dimensies ontstaan vier kwadranten die ieder een belangrijk aspect van het menselijk gedrag beschrijven: hoe verhoud ik mij tot de buitenwereld (geel; extravert)? Hoe verhoud ik mij tot de ander (blauw; samengericht)? Hoe verhoud ik mij tot de taak (groen; taakgericht)? Hoe verhoud ik mij tot mijzelf (rood; autonoom)?

Binnen ieder kwadrant kun je tot slot onderscheid maken tussen sturend en ondersteunend gedrag. Binnen de kwadranten staat op deze manier het in gang zetten van mensen en/of zaken versus het zelfstandig oppakken en uitvoeren van werkzaamheden. Deze dimensies bepalen de acht basisrollen waar het menselijk gedrag in kan worden georganiseerd.

Krachtig versus kwetsbaar gedrag

Iedere kracht bezit een kwetsbaarheid. Iedere kwetsbaarheid is een kracht. De Fitch methode biedt een interessant perspectief op de effectiviteit van gedrag en de bijbehorende gedragsstijl. De methode maakt een expliciet onderscheid tussen effectieve en ineffectieve gedragsvormen. Ook brengt het onderscheid aan tussen aangeleerd gedrag en intrinsiek gedrag. Op deze wijze kan iets worden gezegd over de authenticiteit van het gedrag. Tot slot legt de methode gevaren bloot met betrekking tot complementair gedrag.

to #fitchyourtalent

Matchingtool: persoonlijkheid x functie

Door inzicht te krijgen in de eigenschappen en gedragsstijl van kandidaten en gewenste eigenschappen van een functie, is de methode bij uitstek geschikt voor het matchen van sollicitanten met vacante functies.

Sollicitanten kunnen worden gescreend op krachtige eigenschappen, kwetsbaarheden en ontwikkelpotentie. Functieprofielen worden opgesteld door de belangrijkste eigenschappen van de functie met cultuuraspecten samen te voegen.

Naast een vergelijking tussen gedrag en functie, kan ook worden beoordeeld of de kandidaat in potentie kan groeien naar het gewenste profiel.

fitch logo 1 taartpunt in de vorm van een pijltje eruit
Persoonlijkheidsonderzoek logo Fitch voor team samenstellen

Ontwikkeltool: kracht x energie

Persoonlijke ontwikkeling gaat in essentie over het op één lijn brengen van je sterke kwaliteiten met de eigenschappen waar je energie van krijgt. De Fitch Methode maakt op heldere wijze inzichtelijk welke eigenschappen iemand goed afgaan en energie opleveren, welke eigenschappen en gedragsstijl energie kosten én welke eigenschappen iemand kan ontwikkelen om beter in zijn energie te komen.

Deze manier van redeneren kan ook worden toegepast op teams en organisaties. Waar zitten de groeimogelijkheden van een team? Wat is haar kracht? Waar is ze kwetsbaar? Door een team of organisatie als een organisme te benaderen kan op dezelfde wijze worden geanalyseerd waar de energie zit en waar deze verloren gaat.

or, not to #fitchyourtalent

Fitch Certificering

De resultaten van de Fitch Methode kunnen alleen worden toegelicht en besproken door iemand met een geldige Fitch Certificering. Fitch organiseert halfjaarlijks Fitch-certificeringstrajecten voor professionals die met de Fitch Methode willen werken. Dit certificeringstraject bestaat uit 6 dagdelen, verdeeld over 3 dagen.

gouden fitch gecertificieerd stempel

Meer weten over…

Lees verder over…

Kom naar de volgende…

zwarte driehoek